പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ ഉൾപ്പെടെ കൂടുതൽ പ്രാദേശിക വിവരങ്ങളുമായി പഴയങ്ങാടി ലൈവ് ഓൺലൈൻ ആൻഡ്രോയ്ഡ് അപ്പ്ലിക്കേഷൻ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ലഭ്യമാണ്.
പ്രാദേശിക രക്തദാന ശേഖരം, വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഫോൺ നമ്പറുകൾ തുടങ്ങി നിരവധി വിവരങ്ങൾ